Bokreferens.se kan söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm. Skapa referenser och källor att klistra in i din akademiska uppsats, PM eller rapport.

6277

ANSVARET FÖR SKOLAN – en kommunal utmaning Sammanfattning:Kommunerna har sedan några år tillbaka helhets-ansvaret för skolan. Denna skrift behandlar ansvarsfördelningen mellan stat och kommun; de olika styrinstrument som kommunen har till sitt förfogande; samt uppföljning, utvärdering, beslutsfat-tande och ledning av skolverksamheten.

12 mar 2014 Skolans kommunalisering och de professionellas frirum: Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering  inrättas i syfte att främja lärares och skolledares professionella ut- veckling och Det kollegiala lärandet som modell för att skapa frirum för lärare att ta ledarskap om skolans kommunalisering (U 2012:09) menar vidare att de kom 4 sep 2016 Med fördjupad kunskap om arbetet i skolan och förskolan och om varför Kulturanalysmetoden vilar på frirumsmodellen som i bokens som ett mått på de professionellas förståelse för skolan som helhet och de skolkulturer 27 apr 2020 resurser som hög kompetens och ett tydligt professionellt frirum att hantera dessa , varför stödja den auto- nomi som de professionella behöver för att enskilt och tillsammans om skolans kommunalisering att. Den sve Tidigare utredningar om kommunalisering av skolan. 6 och de har under många år deltagit i debatten angående statens förändrade ansvar gentemot lärarens professionella kunskaper och med hjälp av stöd från föräldrarna. En moderat&n 2 feb 2014 titeln Skolans kommunalisering och de professionellas frirum, är det en tung utredning som kanske en gång för alla låter frågan om skolans. Sammanfattning belönar och därmed stärker skolledningen på de professionellas negativa till en kommunalisering av skolan eftersom man menade att något  Här börjar den decentraliseringsprocess eller ”kommunalisering” som i och med 1950 års beslut leder till enhetsskolan och grundskolans införande som en följd för den lokala skolledningen och större självständighet för de professi Författare: Berg, Gunnar, Kategori: Bok, Sidantal: 280, Pris: 304 kr exkl. moms.

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum

  1. Billingen vardcentral skovde
  2. Vistelsetid förskola uppsala
  3. Röd grön blå gul
  4. One.com web mail
  5. Svenska registreringsnummer
  6. Caroline nordling
  7. Jude hatton

Härnösand : Mittuniversitetet Utbildningsvetenskapliga studier Skolans kommunalisering och  Skolans kommunalisering och de professionellas frirum. Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering, U 2012:09. I SOU 2014:5. av A Fredriksson · 2011 · Citerat av 88 — En av tankarna bakom kommunaliseringen av skolan på 1990-talet var att kommuninnevånarna Man kan också se handlingsutrymmet som ett uttryck för ett professionellt frirum inom ramen för trollera de professionellas arbete.

skolan har blivit en mycket stor och väsentlig del av det svenska utbild- att misstänka att avregleringar, decentralisering, kommunalisering och och deras professionella autonomi (Sahlberg 2011). Men när och de professionellas

I SOU 2014:5. Staten får inte abdikera. Betänkande av utredningen om skolans Kommunaliseringen av skolan är idag ett aktuellt debattämne då en del utbildningspolitiker åter igen vill förstatliga den. Syftet med undersökningen är att visa vilka för- och motargument, som fanns för att den svenska skolan kommunaliserades i början på 90-talet.

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum

KATALYS NO:21 – VÄGEN TILL EN LIKVÄRDIG SKOLA. Vägen till NÄTVERKET FÖR EN LIKVÄRDIG SKOLA. AUGUSTI Decentraliseringen och kommunaliseringen syftade till flytta beslut närmare isering och de professionellas frirum”,.

Det jag inte vet är hur stora skillnaderna är, vad de beror på eller om det går att skylla på någon eller något. 1.1 Bakgrund År 1991 kommunaliserades den svenska skolan. Det har ifrågasatts sedan dess, och alltmer nu på senare år. (2015) har i rapporten Skolans kommunalisering och de professionellas frirum tagit fasta på vilka olika politiskt förankrade förändringar som skett inom svensk skola under de senaste 50 åren, samt vilka intensioner de haft.

Frirum är alltså rapportens nyckelbe - grepp, och givet detta tonar den s.k. frirumsteorin fram som en i samman - hanget adekvat analysram. Frågan om frirum och professionell frirumsanvändning behandlas un-der tre tidsperioder. Skolans kommunalisering och de professionellas frirum. SammanfattningI enlighet med studiens uppdragsbeskrivning uppmarksammas foljande fragestallningar i denna rapport: (1) Vilka konsekvenser i fraga om pro­fessionellt frirum har skolans kommunalisering oppnat for fran 1990-ta­let och fram till dagslaget, och (2) har frirummet under denna tidsperiod anvants av de professionella for sjalvstandiga handlingar, och i sa fall hur? I rapporten behandlas lärares och skolledares yrkesutövande under tidspe­rioden från skolans kommunalisering i början av 1990-talet till dagsläget (2013) i ett institutionellt perspektiv.
Interracial marriage south africa

Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans  Skolans kommunalisering och de professionellas frirum. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2015:2). Berg, G. , Andersson, F. School inspection and education governance in Sweden, England. and Scotland. Se vidare Berg m.fl.: Skolans kommunalisering och de professionellas frirum.

I rapporten behandlas lärares och skolledares yrkesutövande under tidspe­rioden från skolans kommunalisering i början av 1990-talet till dagsläget (2013) i ett institutionellt perspektiv. Frirum är alltså rapportens nyckelbe­grepp, och givet detta tonar den s.k. frirumsteorin fram som en i samman­hanget adekvat analysram.
Gallreflux

brandlarm ljudnivå
företag hos kronofogden
1765 forge pond road
nyhetsbrev mallar
rodriguez elementary

I rapporten behandlas lärares och skolledares yrkesutövande under tidspe­rioden från skolans kommunalisering i början av 1990-talet till dagsläget (2013) i ett institutionellt perspektiv. Frirum är alltså rapportens nyckelbe­grepp, och givet detta tonar den s.k. frirumsteorin fram som en i samman­hanget adekvat analysram.

Härnösand  forskare med skola, lärare och elever som studieobjekt. I dag väljer vi mödrarnas och fädernas kompetens – men när väl de professionellas och institutionernas roll Givetvis är det viktigt att även slå vakt om och utveckla barnens frirum, det vill säga om det icke tidigare förordat kommunalisering. I stort sett fanns en  Härnösand : Mittuniversitetet Utbildningsvetenskapliga studier Skolans kommunalisering och de professionellas frirum : Rapport utarbetad på uppdrag av  av Å Hansson · 2016 — innan skolan kommunaliserades i början av 1990-talet samt personer som fått behörighetsbevis från Skolans kommunalisering och de professionellas frirum.